هدف

کمک به تقویت و گسترش زبان فارسی و تجهیز آن برای برآوردن نیازهای روزافزون فرهنگی و علمی و فنی و ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های واژه‌گزینی و واژه‌سازی و معادل‌یابی برای واژه‌های بیگانه.

 

وظایف

  • برنامه‌ریزی و مدیریت واژه‌گزینی؛
  • سازمان‌دهی وضعیت الفاظ بیگانهٔ واردشده به زبان فارسی و معادل‌یابی برای آن‌ها؛
  • کمک به استانداردسازی مفاهیم و اصطلاحات علوم و فنون و حِرَف مختلف در محدودهٔ زبان فارسی؛