کارگروه واژه‌گزینی برون‌سپار  بینایی ماشین
انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

شروع همکاری سال 1400

جلسهٔ معارفه 1400/3/25

موافقت‌نامهٔ نخست  1400/7/12

اعضا:

آقای دکتر حمید ابریشمی مقدم
آقای دکتر مهدی ازوجی
آقای دکتر رضا صفابخش
آقای دکتر احسان‌اله کبیر
خانم دکتر شهره کسایی

آدرس انجمن: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکدهٔ مهندسی  کامپیوتر، طبقه دوم، دبیرخانه انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

تلفن:  73225361 و    73225304

پژوهشگر: خانم رویا خدادادی