ارتباط با ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهران، بزرگراه شهید حقانی، ورودی کتابخانۀ ملی، بلوار دکتر حسن حبیبی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه‌گزینی.

کد پستی: ۱۵۳۵۶۳۳۲۱۱ صندوق پستی: ۶۳۹۴-۱۵۸۷۵ تلفن: ۸۸۶۴۲۲۰۱-۰۲۱

رایانامه: terminology[at]apll.ir